Warsztaty liturgiczne Ars Celebrandi pod patronatem św. Dominika

Gołaski

Tego­roczną edy­cję warsz­ta­tów litur­gicz­nych Ars Cele­brandi w Liche­niu otwo­rzyła uro­czy­sta Msza święta w rycie domi­ni­kań­skim. Orga­ni­za­to­rzy wybrali ten stary ryt zakonny, gdyż w dniu 4 sierp­nia, pierw­szym dniu warsz­ta­tów, według tra­dy­cyj­nego kalen­da­rza litur­gicz­nego przy­pada uro­czy­stość zało­ży­ciela Zakonu Braci Kazno­dzie­jów, świę­tego Domi­nika Guzmana. Dodat­kowo w bie­żą­cym roku 2016 przy­pada okrą­gła, osiem­setna rocz­nica zało­że­nia zakonu.

Święty Domi­nik został rów­nież wybrany patro­nem tego­rocz­nej edy­cji Ars Cele­brandi. „Pra­gnę, ażeby święty Domi­nik wspie­rał nas na tej dro­dze przez kolejne dni, był dla nas przy­kła­dem pokor­nego kapłana, który roz­ma­wia z Bogiem i o Bogu. Bo tylko to nam jest do zba­wie­nia koniecz­nie potrzebne” — stwier­dził w kaza­niu kape­lan warsz­ta­tów, ks. Paweł Korupka.

Msze święte w rycie domi­ni­kań­skim, recy­to­wane lub śpie­wane, będą odpra­wiane w każ­dym dniu warsz­ta­tów. Patro­nat medialny nad wszyst­kimi cele­bra­cjami w rycie domi­ni­kań­skim na warsz­ta­tach Ars Cele­brandi spra­wuje Fun­da­cja Domi­ni­kań­ski Ośro­dek Litur­giczny. Nato­miast w ponie­dzia­łek 8 sierp­nia odpra­wiona zosta­nie Msza św. requ­iem w nad­zwy­czaj­nej for­mie rytu rzym­skiego za duszę śp. kar­dy­nała Fran­ciszka Machar­skiego, ter­cja­rza dominikańskiego.

 

Zdjęcia z mszy i innych wydarzeń znajdują się tutaj

Msza po dawnemu...

Tradycja zanegowana

Dekalog

Mszalik

Mity i prawda

Zamów Nova et Vetera

Nasze rekolekcje

rekolekcje

Libri Selecti

Libri Selecti

Summa liturgiae

O nas

Czas na przywrócić prawdziwego ducha łacińskiej cywilizacji i polskości! Koniec bierności, czas zatrzymać i odeprzeć wrogów Kościoła, cywilizacji i polskości! Czas się podnieść i wyjść odważnie naprzeciw wrogom…
Czytaj dalej >>>

Potrzebujemy pomocyNewsletter

Po zapisaniu się do Newslettera otrzymasz od nas 3 prezenty:
1) 15 tekstów liturgicznych, modlitw i pieśni (łac. i pol.)
2) encyklikę Piusa X "Pascendi dominici gregis"
3) encyklikę Benedykta XVI "Deus caritas est".

Czytelnia

Wyszukaj na stronie

Newsletter

To co najważniejsze prześlemy na Twój e-mail!