VIII Piesza Pilelgrzymka do Gietrzwałdu. Serdecznie zapraszamy!

tradycyjne pielgrzymowanie

VIII Piesza Pielgrzymka Różańcowa WARSZAWA - GIETRZWAŁD pod wspólnym hasłem PER MARIAM AD JESUM trwać będzie w 2014 od 3 lipca (czwartek) do 11 lipca (piątek). Ta dziewięciodniowa pielgrzymka, pokonująca około 230 km, to niczym dziewięć nowennowych dni, przygotowujących pątników na spotkanie z Matką Bożą w Gietrzwałdzie na Warmii. Gietrzwałd to jedyne miejsce objawień maryjnych w Polsce, których autentyczność została potwierdzona przez Kościół.

Podczas pielgrzymki przeżywać będziemy tradycyjną Mszę świętą a zgodnie z życzeniem objawiającej się Matki Bożej w Gietrzwałdzie: „ODMAWIAJCIE CODZIENNIE, GORLIWIE RÓŻANIEC”, podstawową modlitwą pątniczego dnia będą poszczególne części świętego różańca jak również godzinki, litanie, koronki oraz rozważania pogłębiające katolicką wiarę. Wieczorny apel maryjny o godz. 21 kończy pielgrzymi dzień.

Wyruszamy z Milanówka (kościół św. Jadwigi) w czwartek (3 VII), a po dojściu do Gietrzwałdu w piątek (11 VII), o godz. 15 modlimy się koronką do Miłosierdzia Bożego i uczestniczymy w tradycyjnej Mszy świętej sprawowanej w bazylice.

Na pielgrzymi szlak zapraszamy młodzież, dorosłych i starszych oraz księży, kleryków i siostry zakonne.

 • KSIĘŻY, KLERYKÓW oraz SIOSTRY ZAKONNE prosimy o kontakt z o. Krzysztofem - tel. 22 578 42 00.
 • UMIEJĄCYCH SŁUŻYĆ DO MSZY ŚWIĘTEJ TRYDENCKIEJ ORAZ PIELGRZYMÓW KTÓRZY POSIADAJĄ ODPOWIEDNI APARAT FOTOGRAFICZNY I MOGĄ ZOSTAĆ FOTOGRAFICZNYM KRONIKARZEM prosimy również o kontakt - tel. 22 578 42 00 lub 22 724 83 10, 536 601 190.
 • OFIARODAWCÓW PROSIMY O WSPIERANIE PRAGNĄCYCH PIELGRZYMOWAĆ A NIE MAJĄCYCH DOSTATECZNYCH MATERIALNYCH ŚRODKÓW. OFIARY MOŻNA PRZEKAZAĆ OSOBIŚCIE ORGANIZATOROM LUB NA KONTO Z TYTUŁEM WPŁATY "PIELGRZYMKA GIETRZWAŁD". BÓG ZAPŁAĆ!

Nad pielgrzymką czuwa warszawskie Duszpasterstwo Tradycji przy kościele św. Klemensa oraz Akcja Katolicka z parafii św. Jadwigi w Milanówku.

DO WSPÓLNEGO PIELGRZYMOWANIA W INTENCJACH POWIERZONYM PIELGRZYMOM A OGARNIAJĄCYCH CAŁY KOŚCIÓŁ, OJCZYZNĘ, NASZE RODZINY ORAZ TRADYCYJNE ŚRODOWISKA - SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

NIECH GIETRZWAŁD NA WARMIŃSKIEJ ZIEMI, OBOK CZĘSTOCHOWY, STANIE SIĘ KOLEJNYM MIEJSCEM MODLITWY, ŚWIADECTWA I SPOTKANIA TRADYCYJNYCH ŚRODOWISK Z PÓŁNOCNEJ, ŚRODKOWEJ A NAWET Z CAŁEJ POLSKI.

ORGANIZATORÓW AUTOKAROWYCH PIELGRZYMEK W TYM DNIU, PROSIMY O KONTAKT NA POWYŻSZE TELEFONY. AVE MARIA!

 

ETAPY PIESZEJ PIELGRZYMKI RÓŻAŃCOWEJ 3 - 11 VII 2014.

 • Etap I - 3 lipca (czwartek) Milanówek - Leszno.
 • Etap II - 4 lipca (piątek) Leszno - Zakroczym.
 • Etap III - 5 lipca (sobota) Zakroczym - Nowe Miasto.
 • Etap IV - 6 lipca (niedziela) Nowe Miasto - Gumowo.
 • Etap V - 7 lipca (poniedziałek) Gumowo - Stupsk.
 • Etap VI - 8 lipca (wtorek) Stupsk - Wieczfnia Kościelna.
 • Etap VII - 9 lipca (środa) Wieczfnia Kościelna - Nidzica.
 • Etap VIII - 10 lipca (czwartek) Nidzica - Olsztynek.
 • Etap IX - 11 lipca (piątek) Olszynek - Gietrzwałd.

 

 

REGULAMIN PIESZEJ PIELGRZYMKI RÓŻAŃCOWEJ WARSZAWA - GIETRZWAŁD

1. Uczestnikiem tej pielgrzymki tj. Pielgrzymem jest ten, kto mając odpowiednią fizyczną kondycję do przejścia pielgrzymkowego szlaku, akceptuje niniejszy regulamin, zapisze się, uiści przewidzianą opłatę oraz nosi identyfikator z wypisanym swoim imieniem a na odwrocie numerem telefonu do wybranej osoby, na ewentualność powiadomienia.

2. Osoba niepełnoletnia (do lat 18), uczestniczy w pielgrzymce razem z rodzicem (opiekunem prawnym) lub razem z osobą pełnoletnią sprawującą nad nią pieczę, upoważnioną pisemnie przez rodzica lub opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej, na podstawie złożonego przy zapisie upoważnienia.

3. Pielgrzym zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania przepisów o ruchu drogowym, zarządzeń władz terenowych, policji oraz okazuje posłuszeństwo księdzu przewodnikowi i służbom pielgrzymki.

4. Pielgrzymka rozpoczyna się w Milanówku Mszą świętą a kończy Mszą świętą w Gietrzwałdzie.

5. Pielgrzym uczestniczy w duchowym programie pielgrzymki oraz włącza się w różne posługi i funkcje.

6. Pielgrzym idzie w pielgrzymkowej grupie. Zabrania się iść poza grupą bez zgody odpowiednich służb pielgrzymki.

7. Pielgrzyma obowiązuje odpowiedni do charakteru pielgrzymki strój oraz winien być przygotowany na każdą pogodową ewentualność. 

8. Pielgrzym posiada przy sobie lub w bagażu wszystkie zażywane przez siebie lekarstwa.

9. Pielgrzym niesie swój podręczny bagaż. Większe bagaże oddaje przed wyruszeniem pielgrzymki na wyznaczony pojazd. Bagaże powinny zabezpieczone aby w całości odebrać je było można na końcu etapu każdego dnia.

10. Organizatorzy starają się zapewnić podstawowe wyżywienie rano, w obiad i wieczorem. W przypadku częstowania posiłkami na trasie pielgrzymki, goszczącym okazujemy serdeczną wdzięczność.

11. Noclegi są organizowane w budynkach szkół lub parafii w których poruszamy się tylko w wyznaczonych przestrzeniach. Pielgrzym winien mieć karimatę lub materac, śpiwór a namiot można rozbijać tylko w wyznaczonym do tego miejscu. Zabronione są noclegi koedukacyjne. Na noclegu obowiązuje cisza nocna od godz. 22.00 lub o innej godzinie wcześniej ogłoszonej. Zabiegi higieniczne (mycie, WC) dozwolone są w miejscach wyznaczonych przez gospodarzy miejsca. 

12. Bez zgody organizatorów pielgrzymki nie wolno rozpowszechniać żadnych materiałów ani zbierać jakichkolwiek ofiar. Niesione obrazy, flagi itd. muszą uzyskać aprobatę organizatorów pielgrzymki. 

13. Podczas pielgrzymki odpowiedzialność cywilnoprawna za ewentualne szkody powstałe w wyniku działania lub zaniechania pielgrzyma obciążają w całości samego pielgrzyma. Odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez niepełnoletniego (do lat 18) obciążają rodzica (opiekuna prawnego) lub osobę pod pieczą której niepełnoletni pozostawał.

14. Pielgrzym akceptuje fotografie i nagrania z jego udziałem a umieszczone na oficjalnej stronie pielgrzymki oraz wyraża zgodę na zamieszczanie na oficjalnej stronie pielgrzymki przekazanych przez niego zdjęć i nagrań.

15. Pielgrzym wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych  w celach informacyjnych i organizacyjnych przez kierownictwo pielgrzymki zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

16. Za nieprzestrzeganie tego regulaminu oraz za postawę niezgodną z duchem pielgrzymki przewiduje się: upomnienie lub natychmiastowe usunięcie. Usunięty pielgrzym opuszcza pielgrzymkę na swój koszt bez zwrotu dokonanej wcześniej wpłaty. 

17. Kwestie nieujęte w niniejszym regulaminie dotyczące pielgrzymki rozstrzyga ksiądz przewodnik pielgrzymki.

 

WSZELKIE INFORMACJE oraz ZAPISYWANIE SIĘ na pielgrzymkę:

 

FORMULARZ ZAPISU DO POBRANIA 2014 (pdf)

 

KILKA PRAKTYCZNYCH INFORMACJI:

 1. Na pielgrzymkę zapisujemy się w czerwcu 2014 kontaktując się na powyższe numery telefonów czy adres. W niedzielę 22 i 29 czerwca przyjmujemy osobiste zapisy przy kościele św. Klemensa w Warszawie, przed i po Mszy świętej o godz. 14. W Warszawie można zapisać się również w tygodniu przed i po Mszy świętej tradycyjnej (patrz: TERMINARZ MSZY TRYDENCKICH). Po uprzednim, choćby tylko telefonicznym zgłoszeniu, zapisać się można także w dniu wyjścia oraz na całej trasie pielgrzymki.

 2. Można dołączyć się do pielgrzymki idąc jeden lub tylko kilka dni - patrz p. 11.

 3. Zapisujemy się wypełniając „Formularz zapisu” podając swój PESEL, adres zamieszkania, parafię zamieszkania, telefoniczny kontakt do wybranej osoby na konieczność powiadomienia oraz oświadczając że nie ma żadnych zdrowotnych przeciwwskazań do udziału w pieszej pielgrzymce. Po zapisaniu się otrzymujemy identyfikator ze swoim imieniem i numerem telefonu do wybranej osoby. (Formularz zapisu do pobrania w pdf powyżej)

 4. Osoby niepełnoletnie (do lat 18) biorą udział w pielgrzymce pod opieką osoby pełnoletniej za zgodą rodzica niepełnoletniego lub opiekuna prawnego. Zgoda ta potwierdzona jest w „Formularzu zapisu” podpisem rodzica lub opiekuna wraz z podaniem telefonicznego kontaktu do rodzica lub opiekuna.

 5. Przy zapisie uiszczamy opłatę w wysokości 180 zł. (Ewentualne dodatkowe koszty patrz p. 12 i 13). Zapraszamy do pielgrzymowania nawet w sytuacji możności uiszczenia tylko części tej kwoty. W takiej sytuacji prosimy o kontakt z organizatorem.

 6. Pielgrzymka wyrusza z Milanówka w czwartek 3 VII 2014 około godz. 11 (wcześniej będzie sprawowana Msza święta). Do Milanówka, kościoła św. Jadwigi, ul. Kościuszki 41, każdy dociera indywidualnie.

 7. Dla przyjezdnych pątników, w przeddzień pielgrzymki (z 2 na 3 VII), możliwy jest nocleg w Warszawie na ul. Karolkowej 49 lub w Milanówku - po wcześniejszym zgłoszeniu tego u organizatorów.

 8. Pielgrzym niesie tylko bagaż podręczny: dowolny modlitewnik-śpiewnik, różaniec oraz kubek, talerzyk, sztućce, lekarstwa itd. Transport samochodowy wiezie większy bagaż, to co dla pielgrzyma ważne i konieczne: np. odzież na każdą okoliczność, środki higieny, ręczniki, miskę do mycia oraz do spania karimatę lub materac, śpiwór itd. Większy bagaż można również dostarczyć wcześniej do kościoła  św. Klemensa w Warszawie lub św. Jadwigi w Milanówku. Będzie on dostarczony na pielgrzymkowy transport.

 9. Wyżywienie podczas całej pielgrzymki organizatorzy zapewniają wspólny, dla wszystkich pielgrzymów.

 10. Noclegi podczas pielgrzymki przewidziane są w salach budynków szkolnych lub parafialnych na podłodze - oddzielnie dla pielgrzymujących braci i sióstr.

 11. Pragnący dołączyć do pielgrzymki tylko na jeden lub kilka dni, uiszczają za każdy dzień opłatę 20 zł.

 12. Dodatkowe koszty, to ewentualny nocleg w Gietrzwałdzie z 11 na 12 VII (35 - 40 zł).

 13. W sobotę 12 VII 2014 (po południu) możliwy jest powrót z Gietrzwałdu wspólnym transportem do Warszawy i Milanówka (35 - 40 zł).
Więcej informacji można znaleźć na stronie Duszpasterstwa Wiernych Tradycji Łacińskiej Archidiecezji Warszawskiej

Msza po dawnemu...

Tradycja zanegowana

Dekalog

Mszalik

Mity i prawda

Zamów Nova et Vetera

Nasze rekolekcje

rekolekcje

Libri Selecti

Libri Selecti

Summa liturgiae

O nas

Czas na przywrócić prawdziwego ducha łacińskiej cywilizacji i polskości! Koniec bierności, czas zatrzymać i odeprzeć wrogów Kościoła, cywilizacji i polskości! Czas się podnieść i wyjść odważnie naprzeciw wrogom…
Czytaj dalej >>>

Potrzebujemy pomocyNewsletter

Po zapisaniu się do Newslettera otrzymasz od nas 3 prezenty:
1) 15 tekstów liturgicznych, modlitw i pieśni (łac. i pol.)
2) encyklikę Piusa X "Pascendi dominici gregis"
3) encyklikę Benedykta XVI "Deus caritas est".

Czytelnia

Wyszukaj na stronie

Newsletter

To co najważniejsze prześlemy na Twój e-mail!