Mistrzowskie kompendium katolickiej myśli

Tomasz z Akwinu

Katechizm katolicki według Summy teologicznej św. Tomasza to ważne dzieło. Poniżej, w postaci spisu treści, przedstawiamy zakres zagadnień poruszanych w tym niezwykłym, o nieprzemijającej, podobnie jak sama myśl św. Tomasza, aktualności dziele. Uporządkowanie, świezość, pomocność w rozstrzyganiu spraw waznych - to najważniejsze cechy kompendium Tomaszowej myśli. Zachęcamy do lektury.  Szczegóły na stronie księgarni Libri Selecti

 

 

Spis Treści

Przedmowa. Zaczerpnąć ze źródła zdrowej i żywej teologii 5

Brewe papieża Benedykta XV 9

Wstęp 11

Uwagi dotyczące nowego wydania 15

Część pierwsza

Bóg (Najwyższy Byt, Źródło i Pan wszelkiego istnienia)

1. Istnienie Boga 19

2. Natura i atrybuty Boga 21

3. Działania Boga 24

4. Osoby boskie 28

5. Dzieło stworzenia 32

6. Świat 33

7. Aniołowie – ich natura 34

346

SPIS TREŚCI

8. Aniołowie – ich życie wewnętrzne 35

9. Stworzenie aniołów 37

10. Wypróbowanie aniołów 38

11. Upadek złych aniołów 39

12. Ciała – ich stworzenie i dzieło sześciu dni 39

13. Człowiek: jego natura, jego nieśmiertelna i duchowa Dusza 42

14. Wegetatywne i sensytywne (czyli właściwe zmysłom) władze duszy 44

15. Rozum i poznawcze działanie duszy 45

16. Dusza – jej władza miłości i jej wolna wola 48

17. Pochodzenie człowieka, czyli jego stworzenie i uformowanie przez Boga 50

18. Stan szczęśliwości, w którym został stworzony człowiek 52

19. Boże dzieło zachowywania w istnieniu i Boże rządy 53

20. Poszczególne działania Boga w ramach tych rządów. Cuda 54

21. Działania stworzeń w rządach Bożych – porządek Wszechświata 57

22. Aniołowie – hierarchie i porządki 59

23. Działanie dobrych aniołów na świat cielesny 64

24. Działania dobrych aniołów dotyczące ludzi: aniołowie Stróżowie 65

25. Działania złych aniołów, czyli demonów 68

26. Działania aniołów w świecie materialnym, czyli w całym wszechświecie 69

27. Działania człowieka 71

28. Miejsce, do którego dąży wszystko, co podlega rządom Bożym 71

347

SPIS TREŚCI

Część druga

Człowiek (wyszedł od Boga i powinien wrócić do Boga )

Pierwszy rozdział:

Powrotu człowieka do Boga – ujęcie ogólne

1. Podobieństwo człowieka do Boga w tym,

co odnosi się do wolnego decydowania o rzeczach, które człowieka dotyczą 73

2. O ostatecznym celu człowieka i wszystkich jego działań, którym jest szczęście 74

3. O przedmiocie tego szczęścia 76

4. O posiadaniu tego szczęścia 77

5. O sposobie zapewnienia sobie posiadania tego szczęścia,

czyli o dobrych uczynkach, które zapewniają zasługę konieczną

do posiadania szczęścia, oraz o złych czynach, które powodują jego utratę 78

6. O tym, co powoduje, że czyn człowieka jest dobry i zasługujący

albo jest zły i nie jest zasługujący, czyli w ogólności o zasłudze

oraz o tym, co jest jej przeciwne 79

7. O poruszeniach afektywnych, które są w człowieku,

a które nazywamy uczuciami 84

8. Cnoty, które mogą i powinny być w człowieku zasadą jego dobrych czynów 87

9. O darach, które uzupełniają cnoty 90

10. O błogosławieństwach i owocach Ducha Świętego,

które wynikają z cnót i darów 90

11. O wadach, które mogą być w człowieku powodem jego złych uczynków 93

348

SPIS TREŚCI

12. O grzechu pierworodnym, czyli o zranieniu natury ludzkiej 94

13. O różnej ciężkości grzechów i należnych za nie karach 98

14. O grzechach śmiertelnych i powszednich 100

15. O zewnętrznej zasadzie, która kieruje człowiekiem

w jego działaniu, czyli o prawie 103

16. O różnych rodzajach prawa – prawo wieczne 104

17. Prawo naturalne 104

18. Prawo ludzkie 107

19. Prawo Boskie – Dekalog 108

20. O zasadzie zewnętrznej, która pomaga człowiekowi

w czynieniu dobrych uczynków, czyli o łasce 112

Część druga

Drugi rozdział:

Szczegółowy opis powrotu człowieka do Boga

1. O dobrych uczynkach w ujęciu szczegółowym,

według ich rodzajów i uwarunkowań oraz o cnotach teologalnych 117

2. Wiara, jej natura oraz warunki aktu wiary. Credo i formuła aktu wiary.

Grzechy przeciwne wierze: niewiara, herezja, apostazja i bluźnierstwo 118

3. O darach Ducha Świętego, które dotyczą wiary,

czyli o darze mądrości i rozumu, a także o wadach przeciwnych wierze:

niewiedzy, zaślepieniu ducha oraz tępocie zmysłów 125

349

SPIS TREŚCI

4. O przykazaniach dotyczących wiary. O nauczaniu katechizmowym

i o Summie Świętego Tomasza z Akwinu 127

5. Nadzieja, jej natura oraz wady jej przeciwne: zuchwalstwo i rozpacz.

Formuła aktu nadziei oraz zdolni do takiego aktu 130

6. O darze bojaźni, który jest przyporządkowany cnocie nadziei,

oraz o bojaźni niewolniczej i bojaźni synowskiej 133

7. O przykazaniach odnoszących się do nadziei 136

8. Miłość i jej natura. Akt miłości 138

9. Inne efekty miłości: radość, pokój, miłosierdzie, dobroczynność,

jałmużna i upomnienie braterskie 142

10. Wady przeciwne miłości i wynikającym z niej cnotom: nienawiść,

zniechęcenie, czyli obrzydzenie duchowe, oraz lenistwo, zazdrość,

niezgoda, spór, rozłam, wojna, bójka (pojedynek), bunt i zgorszenie 146

11. Przykazania odnoszące się do miłości 153

12. O darze mądrości, który odpowiada miłości. O wadzie mu przeciwnej 154

13. O cnotach moralnych; roztropność, jej natura, elementy oraz cnoty

jej przyporządkowane i jej rodzaje: roztropność indywidualna,

roztropność rodzinna, roztropność społeczna i roztropność wojskowa 157

14. O darze rady, który jest przyporządkowany roztropności 161

15. O wadach przeciwnych roztropności: nieroztropności, pośpiechu,

nieuwadze, niestałości, niedbalstwie, fałszywej roztropności, roztropności

cielesnej, przebiegłości, podstępie, oszustwie i fałszywej trosce 162

16. O sprawiedliwości – jej natura. Prawo, prawo naturalne,

prawo pozytywne, prawo prywatne, prawo publiczne,

prawo narodowe, prawo międzynarodowe, prawo cywilne,

prawo kościelne. Sprawiedliwość legalna, rodzaje sprawiedliwości.

Wady przeciwne sprawiedliwości 166

17. Akt sprawiedliwości szczególnej: sąd 168

350

SPIS TREŚCI

18. Sprawiedliwość szczegółowa – jej rodzaje: sprawiedliwość rozdzielcza

i sprawiedliwość wymienna 169

19. Akt sprawiedliwości wymiennej: restytucja, czyli oddanie cudzej rzeczy 170

20. Wady przeciwne sprawiedliwości rozdzielczej: wzgląd na osoby;

wady przeciwne sprawiedliwości wymiennej: zabójstwo.

Kara śmierci, okaleczenie, chłosta i więzienie 171

21. O prawie własności: obowiązki, które się z nim wiążą.

Pogwałcenie tego prawa: kradzież i rabunek 173

22. Grzechy przeciwko sprawiedliwości popełniane mową w sądzie:

ze strony sędziego, ze strony oskarżającego, ze strony oskarżonego,

ze strony świadków i ze strony obrońcy 175

23. Grzechy mowy w życiu codziennym: obelga, obmowa, podjudzanie,

wyśmiewanie, złorzeczenie 178

24. Grzechy, poprzez które oszukujemy bliźniego lub wykorzystujemy go:

oszustwo i lichwa 181

25. Części integralne sprawiedliwości: czynienie dobra i unikanie zła.

Wady im przeciwne: opuszczenie i przekroczenie 183

26. Cnoty pokrewne sprawiedliwości: religia, pietyzm, szacunek, wdzięczność,

pomsta, prawdomówność, przyjaźń, hojność i słuszność naturalna 184

27. Religia – jej natura 186

28. Religia, jej akty wewnętrzne: pobożność; modlitwa: jej natura, konieczność,

formy, Modlitwa Pańska, czyli Ojcze nasz, i jej skuteczność 187

29. Zewnętrzne akty: adoracja, Ofiara, dary, ofiary, ślub, przysięga,

wezwanie świętego imienia Boga 192

30. Wady przeciwne religii: przesądność, czary, niewiara, kuszenie Boga,

krzywoprzysięstwo i świętokradztwo 194

31. Pietyzm, czyli cześć wobec rodziców i ojczyzny 197

32. Szacunek wobec lepszych od siebie 197

351

SPIS TREŚCI

33. Wdzięczność 199

34. Pomsta 199

35. Prawda. Wady przeciwne: kłamstwo, udawanie, hipokryzja 200

36. Przyjaźń. Wady przeciwne: pogarda i pochlebstwo 202

37. Hojność. Wady jej przeciwne: chciwość i rozrzutność 202

38. Naturalna słuszność (zwana też epikeia) 204

39. O darze pobożności, który odpowiada sprawiedliwości i jej częściom 205

40. Przykazania odnoszące się do sprawiedliwości zapisane w Dekalogu 206

41. Męstwo: cnota męstwa i męczeństwo. Wady przeciwne: bojaźliwość,

obojętność wobec niebezpieczeństwa i nierozwaga 208

42. Cnoty pokrewne męstwu: wielkoduszność. Cnoty przeciwne:

zarozumiałość, ambicja, próżność, małoduszność 209

43. Wielmożność. Wady przeciwne: małostkowość i rozrzutność 211

44. Cierpliwość, długomyślność i stałość 211

45. Wytrwałość. Cnoty przeciwne: miękkość i upór 212

46. O darze męstwa, który odpowiada cnocie męstwa 212

47. O przykazaniach odnoszących się do męstwa 213

48. Umiarkowanie. Wstrzemięźliwość. Post. Wady przeciwne: łakomstwo 214

49. Trzeźwość. Wada przeciwna: pijaństwo 217

50. Czystość i dziewictwo. Cnota przeciwna: nieczystość 218

51. Cnoty pokrewne umiarkowaniu: powściągliwość. Wada przeciwna:

niepowściągliwość 220

52. Wyrozumiałość i łagodność. Wady przeciwne: gniew, okrucieństwo i dzikość 221

352

SPIS TREŚCI

53. Skromność: pokora. Wady przeciwne: pycha, grzech Adama i Ewy,

naturalizm i laicyzm 222

54. Pilność. Wada przeciwna: ciekawość 225

55. Skromność zewnętrzna 226

56. O darze, który odpowiada cnocie umiarkowania 227

57. Przykazania odnoszące się do umiarkowania i jego elementów 228

58. Rola cnót. Podwójny aspekt życia: aktywny i kontemplacyjny.

Stany doskonałości. Życie zakonne: rodziny zakonne w Kościele 229

Część trzecia

Jezus Chrystus (droga powrotu człowieka do Boga)

1. Tajemnica Jezusa Chrystusa, czyli Słowa, które stało się Ciałem,

aby przyprowadzić człowieka do Boga 235

2. Stosowność, konieczność i doskonałość Wcielenia 236

3. Co Syn Boży przyjął i dzięki czemu zjednoczył się z nami w swoim Wcieleniu 237

4. O przywilejach i prerogatywach, co do których Syn Boży chciał, by była

nimi obdarzona natura ludzka, z którą zjednoczył się w swoim Wcieleniu.

Łaska uświęcająca. Cnoty. Dary Ducha Świętego. Łaski darmo dane 238

5. Pełnia łaski w naturze ludzkiej wcielonego Syna Bożego 241

6. Łaska chrystusowa wcielonego Syna Bożego w jego naturze ludzkiej 242

7. Wiedza, którą miał Syn Boży za sprawą natury ludzkiej; wiedza uświęcająca;

wiedza wlana; wiedza empiryczna 246

353

SPIS TREŚCI

8. Moc, jaką posiada Syn Boży w swojej naturze ludzkiej,

z którą zjednoczył się poprzez unię hipostatyczną 248

9. Niedoskonałości przyjęte w naturze ludzkiej przez Syna Bożego:

dotyczące ciała i dotyczące duszy 248

10. O skutkach wcielenia Syna Bożego rozpatrywanych w ich istocie

i ze względu na to, że Syn Boży jest wcielonym Słowem.

W jaki sposób możemy o tym mówić 250

11. O jedności i wielości, która w Nim jest, jeśli chodzi o Jego byt,

Jego wolę i Jego działanie 251

12. Konsekwencje wcielenia Syna Bożego w stosunku do Jego Ojca:

Jego poddanie wobec Ojca; Jego modlitwa; Jego kapłaństwo 253

13. Synostwo Boże: predestynacja Syna Bożego 255

14. O skutkach wcielenia Syna Bożego w stosunku do Jego relacji z nami:

o tym, że mamy obowiązek Go wielbić; o tym, że jest pośrednikiem

pomiędzy Bogiem i ludźmi 256

15. Sposób, w jaki spełniła się pośród nas tajemnica wcielonego Słowa 258

16. O przyjściu Syna Bożego na ten świat poprzez Wcielenie:

Jego narodzenie z Najświętszej Maryi Panny 258

17. O imieniu Jezus Chrystus danym wcielonemu Słowu 260

18. O chrzcie Jezusa Chrystusa 261

19. Dalsza część życia Jezusa: Jego kuszenie, nauczanie, cuda i przemienienie 262

20. O odejściu Jezusa z tego świata: Jego męka i śmierć oraz pogrzeb 263

21. Zstąpienie do piekieł 265

22. Otoczenie Jezusa Chrystusa chwałą: Jego zmartwychwstanie 266

23. Wniebowstąpienie Jezusa Chrystusa i Jego władza po prawicy Ojca 267

354

SPIS TREŚCI

24. O sakramentach Jezusa Chrystusa, które zapewniają ludziom,

stanowiącym Jego Mistyczne Ciało, czyli Kościół, owoce tajemnic

zbawienia wypełnionych w osobie Zbawiciela: natura tych sakramentów,

liczba i porządek, konieczność i skuteczność 269

25. O sakramencie chrztu: jego natura oraz szafarz tego sakramentu 271

26. O tych, którzy mogą otrzymać ten sakrament.

O jego konieczności dla wszystkich ludzi 273

27. Skutki tego sakramentu 275

28. Godność i obowiązki tych, którzy przyjęli chrzest 276

29. Konieczność, natura, skutki sakramentu bierzmowania.

Obowiązki, które nakłada. Wychowanie religijne, którego wymaga 277

30. Który z tych dwóch sakramentów wymaga solidniejszego uformowania:

sakrament bierzmowania czy Eucharystii? 279

31. O sakramencie Eucharystii 280

32. Materia i forma sakramentu Eucharystii. Przeistoczenie.

Realna obecność. Przypadłości eucharystyczne 281

33. Efekty sakramentu Eucharystii 285

34. Przyjęcie sakramentu Eucharystii 287

35. Szafarz sakramentu Eucharystii 290

36. Sprawowanie sakramentu Eucharystii, czyli najświętsza Ofiara Mszy 291

37. Sakrament pokuty: jego natura. Moc tego sakramentu 294

38. Owoce sakramentu pokuty 296

39. O elementach odnoszących się do penitenta w sakramencie pokuty:

żal za grzechy, wyznanie grzechów, zadośćuczynienie 298

40. O szafarzu sakramentu pokuty i o władzy kluczy:

odpuszczenie grzechu, odpusty, świętych obcowanie, ekskomunika 302

41. O sakramencie ostatniego namaszczenia 305

42. O sakramencie kapłaństwa: prezbiterzy, biskupi, papież.

Kościół – matka wszystkich wiernych 307

43. O sakramencie małżeństwa: jego natura, przeszkody, obowiązki,

rozwód, powtórne małżeństwo, narzeczeństwo 311

44. Stan przejściowy dusz po śmierci w oczekiwaniu

na dzień zmartwychwstania: czyściec 317

45. Niebo 319

46. Piekło 322

47. O akcie, który decyduje o pójściu do czyśćca, nieba i piekła: O sądzie 325

48. O miejscu tych, którzy nie są osądzeni: otchłań 327

49. O końcu świata i o tym, co po nim będzie 329

50. Zmartwychwstanie 331

51. Sąd ostateczny 335

52. Wieczna kara 339

 

53. Życie wieczne 340

Msza po dawnemu...

Tradycja zanegowana

Dekalog

Mszalik

Mity i prawda

Zamów Nova et Vetera

Nasze rekolekcje

rekolekcje

Libri Selecti

Libri Selecti

Summa liturgiae

O nas

Czas na przywrócić prawdziwego ducha łacińskiej cywilizacji i polskości! Koniec bierności, czas zatrzymać i odeprzeć wrogów Kościoła, cywilizacji i polskości! Czas się podnieść i wyjść odważnie naprzeciw wrogom…
Czytaj dalej >>>

Potrzebujemy pomocyNewsletter

Po zapisaniu się do Newslettera otrzymasz od nas 3 prezenty:
1) 15 tekstów liturgicznych, modlitw i pieśni (łac. i pol.)
2) encyklikę Piusa X "Pascendi dominici gregis"
3) encyklikę Benedykta XVI "Deus caritas est".

Czytelnia

Wyszukaj na stronie

Newsletter

To co najważniejsze prześlemy na Twój e-mail!