Między innymi o aniołach, czyli katolicki katechizm na nasze czasy

katechizm

 

Poniżej prezentujemy fragment dzieła o. Tomasza Pegues'ego pt. Katechizm Katolicki według Summy Teologicznej św. Tomasza z Akwinu, które pod koniec września ukaże się staraniem Centrum Kultury i Tradycji. Dzieło francuskiego dominikanina stanowi wkład w naukę katolickiego patrzenia na rzeczwyistość.

Dowiedz się, jak możesz pomóc w wydaniu tego dzieła

 

 

 

7. Aniołowie - ich natura

- Dlaczego Bóg zapragnął by w jego dziele stworzenia istniały duchy czyste?

- Bóg zapragnął by w jego dziele stworzenia istniały duchy czyste, gdyż miały być one koroną tego stworzenia (z. 50, a. 1).

- Co należy rozumieć przez to, że duchy czyste miały być koroną stworzenia bożego?

- Należy to rozumieć w ten sposób, że są częścią najwznioślejszą, najdoskonalszą i najpiękniejszą (tamże).

- Jaka jest zatem natura duchów czystych?

- Duchy czyste są naturami albo inaczej substancjami, które istnieją w sposób wolny od jakiegokolwiek ciała i jakiejkolwiek materii (z. 50, a. 1-2).

- Czy istnieje wiele tych duchów czystych?

- Tak, jest tych duchów czystych bardzo wiele (z. 50, a. 3).

- Czy ich liczba przekracza ilość wszystkich innych stworzeń?

- Tak, ich liczba przekracza ilość wszystkich innych stworzeń (tamże).

- Z jakiego powodu jest ich tak wiele?

- Dlatego, iż wypadałoby, aby to, co jest najpiękniejsze z dzieła boskiego stworzenia, przeważało wielkością nad całą resztą bożego dzieła.

- Jaką nazwą określa się zazwyczaj te duchy czyste?

- Nazywa się je aniołami.

- Dlaczego duchy czyste noszą nazwę aniołów?

- Dlatego, że są posłańcami, którymi Bóg się posługuje aby rządzić resztą swojego stworzenia.

- Czy anioły mogą przybrać jakieś ciało, tak jak my?

- Nie, anioły nie mogą przybrać jakiegoś ciała, takiego jak nasze, a jeśli ukazywały się one przyobleczone w jakieś ciało, to nie było to nic innego jak pozorny wygląd zewnętrzny (z. 51, a. 1-3).

- Czy anioły gdzieś istnieją?

- Tak, anioły gdzieś istnieją (z. 52, a. 1).

- Jakie jest zwyczajne miejsce aniołów?

- Zwyczajnym miejscem aniołów jest niebo (z. 61, a. 4).

- Czy anioły mogą przemieszczać się z jednego miejsca do drugiego?

- Tak, anioły mogą przemieszczać się z jednego miejsca do drugiego (z. 53, a. 1).

- Czy potrzebują czasu, by przemieścić się z jednego miejsca do drugiego?

- Anioły mogą przenieść się z jednego miejsca do drugiego, nawet gdyby to drugie miejsce  było na przeciwległym krańcu, niejako w tym samym momencie (z. 53, a. 2).

- Czy mogą one, według swojego upodobania, powolnie opuścić jedno miejsce i powolnie przybyć do drugiego?

- Tak, mogą, według swojego upodobania, powolnie opuścić jedno miejsce i powolnie przybyć do drugiego, wedle ich woli, gdyż ich ruch nie jest niczym innym jak odpowiednim zastosowaniem ich mocy lub ich działania do różnych bytów albo też do różnych części pewnej całości (z. 53, a. 3).

8. Aniołowie - ich życie wewnętrzne

- Na czym polega życie aniołów, które z natury są duchami czystymi?

- Życie aniołów, które z natury są duchami czystymi, polega na poznawaniu i kochaniu.

- Jaki rodzaj poznania jest właściwy aniołom?

- Aniołowi właściwe jest poznanie intelektualne (z. 54).

- Czy nie istnieje zatem u aniołów poznanie zmysłowe, takie jak u nas?

-  Nie, nie ma u nich wcale poznania zmysłowego, takiego jak u nas (z. 54, a. 5).

- Dlaczego nie ma u aniołów takiego jak u nas poznania zmysłowego?

- Dlatego, że poznanie zmysłowe następuje za pośrednictwem ciała, a aniołowie nie mają żadnego ciała (tamże).

- Czy poznanie intelektualne aniołów jest doskonalsze od naszego poznania intelektualnego?

- Tak, poznanie intelektualne aniołów jest doskonalsze od naszego poznania intelektualnego.

- Dlaczego poznanie intelektualne aniołów jest doskonalsze od naszego poznania intelektualnego?

- Dlatego, że nie czerpią, w przeciwieństwie do nas, poznania w świecie zewnętrznym, ale ujmują całą prawdę jednym wejrzeniem ich ducha, bez żadnej potrzeby rozumowania, tak jak my musimy to czynić (z. 55, a. 2 oraz z. 58, a. 3-4).

- Czy anioły wiedzą o wszystkich rzeczach?

- Nie, aniołowie nie wiedzą o wszystkich rzeczach, gdyż ich natura jest skończona, a tylko Bóg, który jest nieskończony, wie o wszystkich rzeczach (z. 53, a. 1-3).

- Czy mają wiedzę o formach wszystkich stworzeń?

- Tak, mają wiedzę o formach wszystkich stworzeń, bo ich natura duchów czystych tego wymaga (z. 55, a. 2).

- Czy aniołowie poznają wszystko, co wydarza się w świecie zewnętrznym?

- Tak, aniołowie poznają wszystko, co wydarza się w świecie zewnętrznym, idee w ich umyśle ukazują im te rzeczy w czasie, gdy rzeczy te się wydarzają (tamże).

- Czy znają także myśli?

- Nie, aniołowie nie znają wcale myśli, gdyż myśli, będąc wolnymi, nie są koniecznie zdeterminowane szeregiem wydarzeń zewnętrznych (z. 57, a. 4).

- Co jest potrzebne, by anioły mogły poznać myśli?

- Bóg musi im to objawić, lub też autor tych myśli musi je wyjawić (tamże).

- Czy aniołowie znają przyszłość?

- Nie, aniołowie nie znają wcale przeszłości, chyba że Bóg im ją objawi (z. 57, a. 3).

- Jakim, wedle ich natury, rodzajem miłości kochają aniołowie?

- Aniołowie, wedle ich natury, kochają miłością doskonałą Boga, siebie samych i całe stworzenie, chyba że w porządku nadprzyrodzonym grzech nie wynaturzył tego, co jest wolne w ich miłości według porządku naturalnego (z. 60).

9. Stworzenie aniołów

- Czy wszystkie anioły zostały stworzone przez Boga bezpośrednio?

- Tak, wszystkie anioły zostały stworzone przez Boga bezpośrednio, a każdy z nich będąc duchem czystym nie mógł inaczej zaistnieć być jak przez akt stworzenia (z. 61, a. 1)

- Kiedy wszystkie anioły zostały stworzone przez Boga?

- Wszystkie anioły zostały stworzone przez Boga w jednej chwili, w pierwszym momencie, gdy Bóg stworzył także elementy świata cielesnego (z. 61, a. 3).

- Czy aniołowie zostali stworzeni przez Boga w jakimś miejscu świata cielesnego?

- Tak, aniołowie zostali stworzeni przez Boga w pewnym miejscu świata cielesnego, gdyż harmonia w bożym dziele stworzenia wymaga, aby stało się to w ten sposób (z. 61, a. 4, ad 1).

- Jak nazywa się to miejsce świata cielesnego, gdzie zostali stworzeni przez Boga aniołowie?

- Nazywa się to miejsce po prostu niebem, a także czasami niebem empirejskim (z. 61, a. 4).

- Co oznacza nazywa „niebo empirejskie”?

- Oznacza ona wspaniałe miejsce pełne światłości, które jest najpiękniejsza częścią świata cielesnego (tamże).

- Czy niebo empirejskie, to jest to samo, co niebo świętych, albo też po prostu niebo?

- Tak, niebo empirejskie to jest to samo, co niebo świętych, albo też po prostu niebo (tamże, na 3).

10. Wypróbowanie aniołów

- W jakim stanie zostali stworzeni przez Boga aniołowie?

- Aniołowie zostali stworzeni przez Boga w stanie łaski (z. 62, a. 3).

- Co należy rozumieć przez to, że aniołowie zostali stworzeni przez Boga w stanie łaski?

- Należy przez to rozumieć, że w momencie ich stworzenia otrzymali od Boga naturę przyobleczoną w łaskę uświęcającą, która czyniła z nich dzieci boże oraz dającą im możność osiągnięcia chwały życia wiecznego (z. 62, a. 1- 3).

- Czy poprzez akt wolnej woli aniołowie mogli osiągnąć chwałę życia wiecznego?

- Tak, to poprzez akt wolnej woli aniołowie mogli osiągnąć chwałę życia wiecznego (z. 62, a. 4).

- Na czym polegał u aniołów ten akt wolnej woli, przez który mogli oni osiągnąć chwałę życia wiecznego?

- Ten akt polegał na pójściu za łaską, która ich kierowała do poddania się Bogu i do otrzymania od Niego z miłością i wdzięcznością daru z Jego własnej chwały, które im Bóg zaoferował (tamże).

- Czy trwało to długo, zanim aniołowie opowiedzieli się pod wpływem łaski, za tym wyborem ofiarowanym im przez Boga?

- Ten wybór został uczyniony w jednej chwili (tamże).

- Czy aniołowie zostali przyjęci do chwały zaraz po uczynieniu tego wyboru?

- Tak, aniołowie zostali przyjęci do chwały zaraz po uczynieniu tego wyboru (z. 62, a. 5).

11. Upadek złych aniołów

- Czy wszystkie anioły dokonały wyboru tego, który im Bóg zaproponował?

- Nie, nie wszystkie anioły dokonały tego wyboru, gdyż były takie, które odmówiły (z. 63, a. 3).

- Dlaczego pewne anioły odmówiły dokonania tego wyboru?

- Uczyniły tak z powodu pychy i po to, aby być podobnymi Bogu, czyli by same sobie wystarczały i niczego nie potrzebowały, tak samo jak Bóg jest samowystarczalny i niczego nie potrzebuje (z. 63, a. 2, 3).

- Czy ta pycha była wielkim grzechem?

- Tak, ta pycha była strasznym grzechem, który spowodował natychmiastowy gniew boży.

- Co uczynił Bóg w swoim sprawiedliwym gniewie przeciwko temu grzechowi aniołów?

- Od razu wyrzucił je do piekła, które będzie wiecznie miejscem ich męki (z. 64, a. 4).

- Jak nazywamy złe anioły, które zbuntowały się przeciwko Bogu i zostały wrzucone do piekła?

- Nazywamy je demonami (z. 63, a. 4).

 

Msza po dawnemu...

Tradycja zanegowana

Dekalog

Mszalik

Mity i prawda

Zamów Nova et Vetera

Nasze rekolekcje

rekolekcje

Libri Selecti

Libri Selecti

Summa liturgiae

O nas

Czas na przywrócić prawdziwego ducha łacińskiej cywilizacji i polskości! Koniec bierności, czas zatrzymać i odeprzeć wrogów Kościoła, cywilizacji i polskości! Czas się podnieść i wyjść odważnie naprzeciw wrogom…
Czytaj dalej >>>

Potrzebujemy pomocyNewsletter

Po zapisaniu się do Newslettera otrzymasz od nas 3 prezenty:
1) 15 tekstów liturgicznych, modlitw i pieśni (łac. i pol.)
2) encyklikę Piusa X "Pascendi dominici gregis"
3) encyklikę Benedykta XVI "Deus caritas est".

Czytelnia

Wyszukaj na stronie

Newsletter

To co najważniejsze prześlemy na Twój e-mail!